Tiken Jah Fakoly - Initié

Na wé na wé na
Na wé na wé na
Initié initié
Na wé na wé na

Ka né wôlo guêlè ya là
Ka né balo ô guêlè ya là
Ka né wôlo gnani na
Ka né balo au gnani na

Na hi sarâ té né bôlo
Né kô na hi sarâ té né bôlo
Na hi sarâ yé allah lé bôlo
Na hi sarâ yé allah lé bôlo

Na wé na wé na
Na wé na wé na
Initié initié
Na wé na wé na

(..)

Na hi sarâ té né bôlo
Né kô na hi sarâ té né bôlo
Na hi sarâ yé allah lé bôlo
Na hi sarâ yé allah lé bôlo
Ka né wôlo guêlè ya là
Ka né balo ô guêlè ya là

Na wé na wé na
Na wé na wé na
Initié initié
Na wé na wé na

(..)

Fara fina mousso lou wô
En n'ka fôli baw yé
Fara fina mousso lou wô
Aw n'déw n'ka foli baw yé
Kaw ni ségê

Na wé na wé na
Na wé na wé na
Initié initié
Na wé na wé na

Ka né wôlo guêlè ya là
Ka né balo ô guêlè ya là
Ka né wôlo gnani na
Ka né balo au gnani na
Na hi sarâ té né bôlo
Né kô na hi sarâ té né bôlo
Na hi sarâ yé allah lé bôlo
Na hi sarâ yé allah lé bôlo

Na wé na wé na
Na wé na wé na
Initié initié
Na wé na wé na
Initié initié
Na wé na wé na
Initié initié
Na wé na wé na
Initié initié
Na wé na wé na

Tiken Jah Fakoly lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.