Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé

A ba muso ko' ama
Ko' alé yé duni'ya môgô bê bo gné
Ko lon dô matô sera
O'lou té na sé
A ba muso bana, a fatché bana
Douni'ya môgô lou ko'aya dêmé

Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya
dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé

A fatché ko'ama
Ko'alé yé duni'ya mô bé bogné
Ko lon'dô na to séra, o'lou téna ké ya
O'lon lé na'na sé
Ba'muso bana, a fatché bana
Douni'ya môgô lou ko'aya dêmê

Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé

(..)

A'ma lon a béta minido
A'ma lon a béna moun'ké
A'ma lon a béna mou domou
A'ma lon a béna moun ké
A'ma lon a béta minido
A'ma lon a béna moun'ké
A'ma lon a béna mou domou
A'ma lon a béta minido
A'ma lon a béna mou domou
Oh lord

Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé

A'ma lon a béta minido
A'ma lon a béna moun'ké
A'ma lon a béna mou domou
A'ma lon a béta minido
A'ma lon a béta minido
A'ma lon a béna moun'ké
A'ma lon a béna mou domou
A'ma lon a béta minido

A'ma lon a béna moun'ké
Oh lord

Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé

(..)

Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé, douni ya môgô lou ko' aya dêmé
Aya dêmé, môgô lou ko'aya démé oh
Aya dêmé douni ya môgô lou ko'aya dêmê

Tiken Jah Fakoly lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.