Alpha Blondy - Téré

N'né koumbé fê ka donguiri léla
Ni n'doni môgôh mi gassila
N'go oyé yafa néman
Déni kéléni férétani
Fatchê ténan
M'bamousso té n'tayé
Né djigui yé téré

Lo'mbê sôgôh man téré bé wiri
Téré té sôguô
Né djigui yé téré léyé

N'ya dozoya masé djinan faga man
Ni n'doni môgôh mi n'gassila-san
N'goyé yafa néman

Ouhoui n'téri téré
Yiman n'téri téré
Ouhoui n'téri téré
Yiman n'téri téré
Ouhoui n'téri téré
Yiman n'téri téré..

Alpha Blondy lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.