Tihin fôh téri gninnin oté tériya sa
Anganan kouman moussaraka
Dia dognan lébé nan ni sougourou si minan yé
Nôtê tchê dôh ka maga nan yé

An houbé wôlôh mi gbin nan
O sanzara be okaba kôrô
Ni politicien ko n'go tihin banan

Laga laga tôh, laga laga tôh
Politiciens oubé inêguê-nêguê la
Laga laga tôh ignin yêrê

Laga laga tôh, laga laga tôh
Politiciens oubé inêguê-nêguê la
Laga laga tôh ignin yêrê

Môgôh téssé ka mousso konnonman
Baga baya ni barana yé
Aka fin gné, mi ka fard ni oyé

Laga laga tôh, laga laga tôh
Politiciens oubi nêguê-nêguê la
Laga laga tôh ignin yêrê

Tihin fôh téri gninnin oté téri ya sa
Dia dognan lébé na ni sougourou si minan yé
Notê tchê dôh oka maga na yé

Môgôh téssé ka mousso konnon man
Baga baya ni barana yé
Aka tin gné mika fard ni oyé

Nanloma I gnin yêrê
N'gommon I gnin yêrê
Lalogo I gnin yêrê

Nanloma I gnin yêrê
N'gommon I gnin yêrê
Lalogo I gnin yêrê

Politiciens oubi nêguê-nêguê la
Nanloma I gnin yêrê

Alpha Blondy & Solar System lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.