Alpha Blondy & Solar System - Hypocrites

Hypocrites, j'ai peur des hypocrites
Hypocrites, yeah, j'ai peur des hypocrites
Hypocrites, j'ai peur des hypocrites
Hypocrites, yeah, j'ai peur des hypocrites

Obé dindin i kêrê fê
Ki konnon non kou man hou lôh
Iman mi fôh, obé olé nôrô ila
Ni ko djougou kisôrô lo'n minan do
Hinnin, oh hinnin, ibe hinnin iyêrêla
Hinnin, oooh hinnin, ibé hinnin iyêrêla

Hypocrites, j'ai peur des hypocrites
Hypocrites, yeah, j'ai peur des hypocrites
Hypocrites, j'ai peur des hypocrites
Hypocrites, yeah, j'ai peur des hypocrites

Odôhou yé koulé gninan léyè
Odôhou yé gbôssô wourou
Obi kin, oba fiê
Boro mibè, domini di ouman
Obo o kin, obo o kin

(..)

N'ga dji lôh
N'ga so lôh
N'ga yiri lôh, yêrè lon yongon tê n'téri
Djanto iyêréla, n'go iyé i djanto iyèréla
Djanto lyérèla, n'gouyé i djanto iyérèla

Hypocrites, j'ai peur des hypocrites
Hypocrites, yeah, j'ai peur des hypocrites

Obi ikana figuê forai gbê la
Ali idjori tè bon, ali ibassi tébon
Ki kantiguê fani gbê la
Ali djori té bon, ali bassi té bon

Hypocrites, j'ai peur des hypocrites
Hypocrites, yeah, j'ai peur des hypocrites
Hypocrites, j'ai peur des hypocrites
Hypocrites, yeah, j'ai peur des hypocrites

Alpha Blondy & Solar System lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.