Alpha Blondy & Solar System - Houphouet Yako

Houphouët Yako!
Nabê bessou..
Houphouët Boigny yako
Natê bessou..
Beti nouanlê
Bessia n'gourêlê
Snanga mon ossi man-yé
Natê bessou
Snan-mon bé-sima-yé
Natê bessou oh!

Tro fê yôtchoin djanda
Tro fê yôtchoin djanda
Tro fê yôtchoin djanda
Tro fê yôtchoin djanda

Houphouët yako
Natê bessou
Yimmien kpli yôti ô lalo fouê
Natê bessou
Yimmien kpli yôti ô lalo fouê
Natê bessou oh!

Houphouët ifo
Kana olamin
Houphouët Boigny ifo
Ikana-olamin
Atôh kêla gningboya léyé
Atôh kêla marobariyalé-yé
Allah léyé iséréyé

Alpha Blondy & Solar System lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.