Alpha Blondy & Solar System - Dos Au Mur

Amayé Obé N'darabôla..
Amayé Obé N'darabôla Tougouni.
Amayé Obé N'darabôla..
Amayé Obé N'darabôla Tougouni.

Tché Kôrôba lou hé
Ayé Yafa N'man
Mousso Kôrôba lou hé!
Ayé Yafa N'man
Demissinlou hé, Ayé Hakê toh
N'menan tchê dôh blantchê djabi bi..
N'menan tchê dôh blantchê djabi..

Boyin Bin-Nibê
Fin-Bê Nam
Fôh bêrê-kiri
Boyin Bin-Nibê Fin-Bê Nam
Fôh bêrê-kiri

O-Zana lôh miri
O-Kouman ni kélé, okouman nikélé lôh miri
An-Kafi.Yonguon oubé so san-nan oh!
AN-Houbé so-kou, Têrêmin-nan

N'ko Djara bê ko'Ngola
Djara minan, djara fanan bé ko?Ngola
Môgôh yé sé ko-la, lyi dan toh
Môgôh yé sé ko-la, lyi dan tôh-toh
Digui dan yé dênin, Oh! Digui dan-yé Kogo

Amayé Obé N'darabôla..
Amayé Obé N'darabôla Tougouni Yeah
Amayé Obé N'darabôla..
Amayé Obé N'darabôla Tougouni Yeah

N'menan tchê dôh blantchê djabi..
N'menan tchê dôh blantchê djabi bi!
Boyin Bin-Nibê Fin-Bê Nam
Fôh bêrê-kiri
Boyin Bin-Nibê Fin-Bê Nam
Fôh bêrê-kiri

An Kafi yongon houbé so san-nan
An Houbé so-kou têrêmin-nan
Djara bé Ko'Ngo la, Djara bé Ko Ngo la..
Djara minan Djara, Fanan-bê Ko Ngo
Môgôh yé sé ko-la Oh! Iyi dan-toh

Amayé Obé N'darabôla..
Amayé Obé N'darabôla Tougouni.
Amayé Obé N'darabôla..
Amayé Obé N'darabôla Tougouni.

Alpha Blondy & Solar System lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.