Alpha Blondy & Solar System - Bakôrôni

N'têfê ki Neini
N'têfê ki djaraki
Ni iki ini siri n'né lékan
Allah bi ikêlê
Ni iki ini siri n'né lékan
Allah bi ilébou

N'gana gnonguon djanva
N'gana gnonguon fitiri mawariya
Allah sou kissi botchi man
Allah an soutara
Allah sou kissi botchi man
Allah an soutara

Môgôh dohou bé yêlê ni-yé
Obéban ka taga i féré
Ni imi idjanto iyêrêla
Bourou fiê lila
Ni imi idjanto iyêrêla
Bourou fiê lila

Eh bâ bi ignin fiê
Bourou fiê lila
Bakôrôni bi ignin fiê
Bourou fiê lila

Eh bâ bi ignin fiê
Bourou fiê lila
Bakôrôni bi ignin fiê
Bourou fiê lila

(..)

N'téfê ki neinni
N'té fê ki idjaraki
Ni ki ni siri n'né lékan
Allah bi ikêlê
Ni ki ni siri n'né lékan
Allah bi ilébou

N'gana gnonguon djanva
N'gana gnonguon fitirimawariya
Allah sou kissi botchi man
Allah an soutara
Allah sou kissi botchi man
Allah an soutara

Môgôh dôh oubé yèlè ni iyé
Obé ban ka taga iféré
Ni imi idjanto iyêrêla
Bourou fiê lila
Ni imi idjanto iyêrêla
Bourou fiê lila

Eh! Ba bi ignin fiê
Bourou fiê lila
Eh! Bakôrôni bi ignin fiê
Bourou fiê lila

Eh! Ba bi ignin fiê
Bourou fiê lila
Eh! Bakôrôni bi ignin fiê
Bourou fiê lila

Eh! Ba bi ignin fiê
Bourou fiê lila
Eh! Bakôrôni bi ignin fiê
Bourou fiê lila

Eh! Ba bi ignin fiê
Bourou fiê lila
Eh! Bakôrôni bi ignin fiê
Bourou fiê lila

Alpha Blondy & Solar System lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.