Alpha Blondy & Natty Rebels - Bintou Wêrê-Wêrê

Bintou eh bintou bintou wêrê wêrê
Bintou eh bintou bintou wêrê wêrê
Bintou béta Cocody wêrê wêrê
Bintou béta Marcory wêrê wêrê
Bintou béta Adjame wêrê wêrê
Bintou béta Port Bouët wêrê wêrê

Bintou eh bintou bintou wêrê wêrê
Bintou eh bintou bintou wêrê wêrê

Atagama tchogo filé
Bintou baké.. wêrê wêrê
A kouman, tchogo filé
Bintou baké.. wêrê wêrê
Bintou ko abé disco ké.. wêrê wêrê
Bintou ko abé disco ké.. wêrê wêrê

Bintou eh bintou bintou wêrê wêrê
Bintou eh bintou bintou wêrê wêrê

Kambélé kélé, Kambélé fila wêrê wêrê
Kambélé saba, kambélé nani wêrê wêrê
Bintou ko abé tchê bêfê wêrê wêrê
Bintou ko abé fin bêfê wêrê wêrê

Bintou eh bintou bintou wêrê wêrê
Bintou eh bintou bintou wêrê wêrê
Wêrê wêrê everyday wêrê wêrê
Wêrê wêrê night and day wêrê wêrê
Wêrê wêrê sounitéré wêrê wêrê
Wêrê wêrê night and day wêrê wêrê

Ni man alé wêrê wêrê dabla obiya n'gommi sandia
Ni miya wêrê dabla obiya n'gommi sandia déni

Alpha Blondy & Natty Rebels lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.