Alpha Blondy & Natty Rebels - Bêbi Yêrê Yé

Bêbi yêrê yé Bêbi yêrê yé bêbi yêrê sini
Bêbi yêrê yé Bêbi yêrê yé bêbi yêrê kiaman
Bêbi yêrê yé Nika Kognouman kê hêre biyin
Bêbi yêrê yé Nika Kodjougou kê tassouman bikô
Lo'nbê lo'nbê lébé sotché tayé
Lo'nkélé lébé fintigui tayé san
Bêbi yêrê yé Nika Allah bognin n'ko dougaho biyé
Bêbi yêrê yé Niyé Allah djanva n'ko sitanan bikô
Bêbi yêrê yé Ni sandji bé bé'n abé bé'n bêya bo'nkounan
Bêbi yêrê yé Ni sandji bé bé'n abé bé'n bêya bo'nkounan
Ni san ka pêrin bêba akoun né minan
N'ko ni san ka pêrin bêba akoun né minan
Ni ika bori tchongo tchongo kabourou biyin n'dé
Ni ika bori tchongo tchongo kabourou biyin
Ni ika dogo tchogo tchogo Allah gnin bila
Ni ika dogo tchogo tchogo Allah gnin bila
Ni sandji bé bé'n abé bé'n bêya bokounan yeah
Ni san ka pêrin bêba akouné minan san

Bêbi yêrê yé
Bêbi yêrê yé..

Alpha Blondy & Natty Rebels lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.