Alpha Blondy - Haridjinan

Il n'y a de Dieu que Dieu, car tout est Dieu

N'Tigui Allah N'Nélo!
N'Nélo Tougouni!
Kô Kô Kô
Ambé Haridjinan Da lé Kô Kô la!
Kô Kô Kô
Ambé Haridjinan Da lé Kô Kô la!
Ato N'Gné Do..

N'ga Dounougnan Flé fouroutoutou
N'Tiguêla Bounan Adama Dé OuNan
N'Go M'bé N'Gnêrê Faga
N'Siran Nan, N'Dêssê la..
Dounougnan Té Soyé
Lahara fana Té Tagayôrô yé..

Ni Ikamin Ko Dounougnan Kadi
Ibala ! Ambê ba ala oh! Djori bé bon nan yôrô bé..
Kêlê bé yôrô bê
N'Ko Fangandan ya bé yôrô bê
N'Ga N'Sé Ko Kê
Oh ! Allah, Ato N'yéta N'la..

Kô Kô Kô..
Ambé Haridjinan Da lé Kô Kô la!
Kô Kô Kô..
Ambé Haridjinan Da lé Kô Kô la!
N'Ko, Kélé, Kélé..
Obê bé Tagala Kélé, Kélé
Ni N'Ga Môgôh Kogniniga
Obafôh Ko osala..
v N'Nangnélé Dogola N'Man..
Fulgence Kassy Dogola
Houphouët Boigny Dogola
Charloux Coulibaly Dogola
Afri Loue Dogola
Lougah François Dogola
Jimmy Hyacinthe Dogola
Aldo Moro, Adama Yamba
Dogo Dogo Ko Tchitchan
Massa Fla bénan
Kô Kô Kô

Kélé Kélé
Obé Togola Kélé Kélé
Kélé Kélé
Obê Bétagala Kélé Kélé Kélen N'guelen

Kô Kô Kô..
Ambé Haridjinan Da lé Kô Kô la!
Kô Kô Kô..
Ambé Haridjinan Da lé Kô Kô la!
Ato Angné Do
Dounougnan Té so yé
N'Ko Lahara fananté Tagayôrô yé

Ni Ikamin Ko Dounougnan Kadi
Ibala, Ibala Ambê Ba ala Oh..

Kélé Kélé!
Kélé Kélé!
Obê bé Tagala Kélé, Kélé..
me wi sf

Alpha Blondy lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.