Alpha Blondy - Politiqui

Wiri oh! wiri eh! wiri oh! wiri
Farafi n'lou n'goayé wiri
Massouba ko bénan nékan
Farafi n'lou n'goayé wiri oh!
N'goayé wiri!
N'man dêguê do'n m'bo gbê
N'mandêguê do'n m'bo gbê ni passi passi m'bo
Politiqui mangni
Politiqui kolombari
N'go angné farati
Politiqui kolombari
N'sé Tala n'boro bôh ala
Nété politiqué, nété police politiqué
Politiqui mangni
Politiqui kolombari
N'go angné sabati
Politiqui kolombari

Obifê bi, otifê sini
Obi tano bi, obi djanva sini
Vive le président
A bas le président
Vive le général
A bas le général
Obê yé bôla môgôh kélé néda
Obê yé bôla tché kélé néda
Poltiqui mangni
Politiqui kolombari
Angné farati, politiqui kolombari
Obê têguêrê fôh
Ki layêrê sanfê
Ka têguêrê fôh
Ki ladjigui
Obé têguêrê fôh
Ki Layêrê sanfê
Ka têguêrê fôh
Ki ladjigui
Obê têguêrê fôh
Ka têguêrê fôh
Ka têguêrê fôh
Kilayéré sanfê
Ka têguêrê fôh
Ki ladjigui

(..)

Alpha Blondy lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.